Ako spoznať poruchy autistického spektra?

Mozog

Sociálna komunikácia a interakčné zručnosti môžu byť pre osoby s poruchou autistického spektra náročné. Čo ale spôsobuje poruchy autistického spektra a ako ich spoznať? To a ďalšie informácie nájdete v tomto článku.

Tereza Hoffmannová

Tereza Hoffmannová

Biologický specialista

Zdieľajte článok:

Ako spoznať poruchy autistického spektra?
5 najdôležitejších bodov článku
 • Čo je to porucha autistického spektra
 • Ako spoznať autizmus
 • Čo spôsobuje autizmus
 • Rizikové faktory a liečba autizmu
 • Autizmus a ADHD

 

Žiadni dvaja autisti nemajú presne rovnaký súbor príznakov. Porucha autistického spektra sa označuje ako spektrum, pretože má rôzne príznaky a prejavy.

 

Čo je to autizmus? 

Autizmus alebo porucha autistického spektra je ochorenie súvisiace s vývojom mozgu, ktoré ovplyvňuje spôsob, akým človek vníma a komunikuje s ostatnými, čo spôsobuje problémy v sociálnej interakcii a komunikácii. Porucha zahŕňa aj obmedzené a opakujúce sa vzorce správania. Výraz "spektrum" v slove porucha autistického spektra odkazuje na širokú škálu príznakov a závažnosti.

 

Porucha autistického spektra zahŕňa stavy, ktoré boli predtým považované za samostatné - autizmus, Aspergerov syndróm, detskú dezintegračnú poruchu a bližšie nešpecifikovanú formu pervazívnej vývojovej poruchy. Niektorí ľudia stále používajú termín "Aspergerov syndróm", ktorý je všeobecne považovaný za miernejšiu časť poruchy autistického spektra.

 

Porucha autistického spektra začína v ranom detstve a nakoniec spôsobuje problémy s fungovaním v spoločnosti – napríklad v sociálnej oblasti, v škole a v práci. Príznaky autizmu sa u detí často prejavia už počas prvého roka. U malého počtu detí sa zdá, že sa v prvom roku vyvíjajú normálne, a potom prechádzajú obdobím regresie medzi 18. a 24. mesiacom veku, kedy sa u nich objavia príznaky autizmu.

 

Vedeli ste?

Skorší názov poruchy autistického spektra je autizmus a mnoho ľudí tento termín stále používa.

 

Aký častý je autizmus?

Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb trpí poruchou autistického spektra približne 1 zo 44 osemročných detí. Autizmus u chlapcov je oveľa pravdepodobnejší ako autizmus u dievčat. Je viac ako štyrikrát častejší u chlapcov ako u dievčat.

 

Príznaky autizmu

Príznaky autizmu sa pohybujú od miernych až po závažné postihnutie a u každého človeka sú iné. Nasledujúce príznaky autizmu by ste mali považovať za možné ukazovatele. Ak dieťa vykazuje niektorý z nasledujúcich skorých príznakov autizmu, obráťte sa na lekára. Ten vás môže odporučiť na vyšetrenie na autizmus. Medzi príznaky autizmu patria problémy so sociálnymi interakciami, ako napríklad:

 • Dieťa sa na vás nepozerá, keď ho zavoláte v mene, alebo reaguje nekonzistentne.
 • Dieťa sa do 6 mesiacov veku široko neusmieva alebo nevydáva vrelé, radostné výrazy.
 • Dieťa sa do 9 mesiacov veku neusmieva, nevydáva zvuky a nerobí tváre s vami ani s inými ľuďmi.
 • Dieťa vo veku 12 mesiacov nehovorí.
 • Dieťa do 12 mesiacov nepoužíva gestá, ako je naťahovanie ruky alebo mávanie.
 • Dieťa sa do 12 mesiacov veku nehrá žiadne hry typu "pozeraj a rob".
 • Dieťa do 16 mesiacov veku nehovorí žiadne slová.
 • Dieťa do 24 mesiacov veku neprehovorí žiadnu zmysluplnú dvojslovnú vetu (bez napodobňovania alebo opakovania).
 • Akákoľvek strata reči, džavotania alebo sociálnych zručností.

 

prejavy autizmu

 

Medzi príznaky autizmu patrí aj špecifické správanie, tzv. obmedzené alebo opakujúce sa správanie či záujmy:

 • Dieťa často radí hračky do radu alebo sa hrá s hračkami zakaždým rovnakým spôsobom.
 • Dieťa musí dodržiavať určité rutinné postupy alebo má extrémne reakcie na malé zmeny v rutine.
 • Dieťa má obsedantné alebo veľmi neobvyklé záujmy.
 • Dieťa má výrazné zmyslové averzie, napr. nemá rado hlasné zvuky, nemá rado, ako mu určité oblečenie padne alebo ako sa cíti, alebo je veľmi vyberavé v jedle.
 • Dieťa má zmyslovo náročné správanie, napríklad sa pozerá kútikom oka na predmety (šmieruje), oňucháva alebo olizuje predmety.

Čo spôsobuje autizmus?

Príčina porúch autistického spektra nie je jednoznačná. Výskum podporuje genetické a environmentálne faktory ako niektoré príčiny autizmu. Vedci sa domnievajú, že môže existovať mnoho rôznych príčin ASD, ktoré pôsobia spoločne a menia spôsoby vývoja. O príčinách a ich vplyve na ľudí s poruchou autistického spektra sa musíme ešte veľa učiť.

 

Je autizmus genetický?

Genetika hrá pri autizme určitú úlohu. Zdravotníci však identifikovali konkrétne genetické príčiny iba v 10 až 20 % prípadov. Medzi tieto prípady patria špecifické genetické syndrómy spojené s poruchou autistického spektra, ako je syndróm krehkého X, a zriedkavé zmeny genetického kódu.

 

 

Rizikové faktory autizmu

Počet detí s diagnózou poruchy autistického spektra stúpa. Nie je jasné, či je to spôsobené lepším odhaľovaním a hlásením, alebo skutočným nárastom počtu prípadov, prípadne obomi. Poruchou autistického spektra trpia deti všetkých rás a národností, ale určité faktory zvyšujú riziko ochorenia dieťaťa. Medzi ne môže patriť napríklad:

 • Pohlavie dieťaťa - U chlapcov je pravdepodobnosť vzniku poruchy autistického spektra približne štyrikrát vyššia ako u dievčat.

 • Rodinná anamnéza - V rodinách, kde sa narodilo jedno dieťa s poruchou autistického spektra, je zvýšené riziko, že sa narodí ďalšie dieťa s touto poruchou. Nie je tiež neobvyklé, že rodičia alebo príbuzní dieťaťa s poruchou autistického spektra majú sami drobné problémy so sociálnymi alebo komunikačnými zručnosťami alebo sa dopúšťajú určitého správania typického pre túto poruchu.

 • Ďalšie poruchy - U detí s určitými zdravotnými problémami je riziko poruchy autistického spektra alebo príznakov podobných autizmu vyššie ako obvykle. Príkladom môže byť syndróm krehkého X, dedičná porucha, ktorá spôsobuje intelektuálne problémy; tuberózna skleróza, stav, pri ktorom sa v mozgu vyvíjajú nezhubné nádory; a Rettov syndróm, genetické ochorenie vyskytujúce sa takmer výhradne u dievčat, ktoré spôsobuje spomalenie rastu hlavy, intelektuálne postihnutie a stratu účelného používania rúk.

 • Extrémne predčasne narodené deti - Deti narodené pred 26. týždňom tehotenstva môžu mať vyššie riziko poruchy autistického spektra.

 • Vek rodičov - Môže existovať súvislosť medzi deťmi narodenými starším rodičom a poruchou autistického spektra, ale na preukázanie tejto súvislosti je potrebné vykonať ďalší výskum.

cbd

 

Liečba autizmu

Porucha autistického spektra sa nedá vyliečiť a neexistuje žiadna univerzálna liečba. Cieľom liečby je maximalizovať schopnosť dieťaťa fungovať tým, že sa zmiernia príznaky poruchy autistického spektra a podporí sa vývoj a učenie. Včasná intervencia v predškolskom veku môže dieťaťu pomôcť osvojiť si dôležité sociálne, komunikačné, funkčné a behaviorálne zručnosti.

 

Škála domácich a školských liečebných postupov a intervencií pri poruchách autistického spektra môže byť nepreberná a potreby dieťaťa sa môžu v priebehu času meniť. Lekár vám môže odporučiť možnosti a pomôcť identifikovať zdroje vo vašom okolí. Medzi možnosti liečby môžu patriť napr:

 

Terapia správania a komunikácie

Mnoho programov sa zaoberá celým radom sociálnych, jazykových a behaviorálnych ťažkostí spojených s poruchou autistického spektra. Niektoré programy sa zameriavajú na zníženie problémového správania a výučbu nových zručností. Iné programy sa zameriavajú na učenie detí, ako sa správať v sociálnych situáciách alebo ako lepšie komunikovať s ostatnými.

 

Aplikovaná behaviorálna analýza (ABA) môže deťom pomôcť naučiť sa nové zručnosti a zovšeobecniť ich vo viacerých situáciách prostredníctvom motivačného systému založeného na odmeňovaní.

 

Výchovné terapie

Deti s poruchou autistického spektra často dobre reagujú na vysoko štruktúrované vzdelávacie programy. Úspešné programy zvyčajne zahŕňajú tím odborníkov a rôzne aktivity na zlepšenie sociálnych zručností, komunikácie a správania. Predškolské deti, ktoré dostávajú intenzívne, individualizované behaviorálne intervencie, často vykazujú dobré pokroky.

 

Rodinné terapie

Rodičia a ďalší členovia rodiny sa môžu naučiť, ako sa s deťmi hrať a komunikovať spôsobom, ktorý podporuje zručnosti sociálnej interakcie, zvládanie problémového správania a učenia sa zručností každodenného života a komunikácie.

 

Ďalšie terapie

V závislosti od potrieb dieťaťa môže byť prospešná logopédia na zlepšenie komunikačných zručností, ergoterapia na výučbu činností denného života a fyzioterapia na zlepšenie pohybu a rovnováhy. Psychológ môže odporučiť spôsoby riešenia problémového správania.

 

Lieky

Žiadne lieky nemôžu zlepšiť základné príznaky poruchy autistického spektra, ale špecifické lieky môžu pomôcť kontrolovať príznaky. Napríklad určité lieky môžu byť predpísané, ak je dieťa hyperaktívne; antipsychotiká sa niekedy používajú na liečbu závažných problémov so správaním a antidepresíva môžu byť predpísané pri úzkosti.

 

Vedeli ste?

Bolo preukázané, že fullspectrum CBD olej je účinnou liečebnou možnosťou pre zvládanie symptómov spojených s autizmom, čo vedie k lepšej kvalite života ako pre pacienta, tak aj pre opatrovateľov.

 

Riešenie ďalších zdravotných a duševných problémov

Okrem porúch autistického spektra sa u detí, dospievajúcich a dospelých môžu vyskytovať aj:

 • Zdravotné problémy - Deti s poruchou autistického spektra môžu mať aj zdravotné problémy, napríklad epilepsiu, poruchy spánku, obmedzené preferencie v jedle alebo žalúdočné problémy.

 • Problémy s prechodom do dospelosti - Dospievajúci a mladí dospelí s poruchou autistického spektra môžu mať problémy s pochopením telesných zmien. Aj sociálne situácie sú v dospievaní stále zložitejšie a môže sa prejavovať menšia tolerancia k individuálnym odlišnostiam. Problémy so správaním môžu byť v období dospievania náročné.

 • Ďalšie poruchy duševného zdravia - Dospievajúci a dospelí s poruchou autistického spektra často trpia ďalšími poruchami duševného zdravia, ako sú úzkosť a depresia.

 

epilepsia 2

epilepsia

 

Prevencia autizmu

Poruchám autistického spektra nemožno zabrániť, ale existujú možnosti liečby. Najviac pomáha včasná diagnostika a intervencia, ktorá môže zlepšiť správanie, zručnosti a vývoj jazyka. Intervencia je však užitočná v každom veku. Aj keď deti obvykle z príznakov poruchy autistického spektra nevyrastú, môžu sa naučiť dobre fungovať.

 

Asperger vs. autizmus - aký je medzi nimi rozdiel?

Lekári už oficiálne neuznávajú Aspergerov syndróm ako samostatné ochorenie. Predtým považovali Aspergera a autizmus za odlišné stavy. Príznaky, ktoré boli predtým súčasťou diagnózy Aspergerovho syndrómu, teraz spadajú pod autistické spektrum. Lekári považujú Aspergerov syndróm za miernu formu autizmu. Niektorí ľudia stále používajú na opis svojho stavu termín Aspergerov syndróm.

 

Autizmus vs. ADHD - patrí ADHD do autistického spektra?

Porucha autistického spektra a porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) majú mnoho podobností, ale ADHD nepatrí do autistického spektra. Príznaky ADHD a autizmu sa môžu prekrývať. Oba stavy spôsobujú, že deti majú problémy s pozornosťou, a obaja môžu ovplyvňovať ich sociálne zručnosti. Tieto prekrývajúce sa príznaky môžu niekedy viesť k nesprávnej diagnóze.

 

ADHD a autizmus spolu súvisia aj geneticky. Výskyt jedného z týchto stavov zvyšuje u dieťaťa riziko výskytu druhého. Dieťa s autizmom má vyššiu šancu, že bude mať blízkeho príbuzného s ADHD.

 

adhd

 

Aké sú vyhliadky ľudí s poruchou autistického spektra?

V mnohých prípadoch sa príznaky poruchy autistického spektra s vekom detí zmierňujú. Možno budete musieť byť flexibilní a pripravení upraviť liečbu podľa potreby dieťaťa.

 

Ľudia s poruchou autistického spektra môžu pokračovať v typickom živote, ale často je potrebné, aby s vekom pokračovali v poskytovaní služieb a podpory. Ich potreby závisí od závažnosti ich príznakov. U väčšiny z nich sa jedná o celoživotný stav, ktorý môže vyžadovať trvalú podporu.

 

Záver

Za posledných 20 rokov sa vedci o poruche autistického spektra dozvedeli mnoho nového. Prebieha aktívny výskum príčin porúch autistického spektra, včasnej diagnostiky, prevencie a liečby. Ak máte podozrenie, že vaše dieťa môže trpieť autizmom, obráťte sa na jeho lekára. Ten vás prevedie krokmi na stanovenie diagnózy a začatie liečby.

 

 

Autor: Tereza Hoffmannová 

 

Na kvalite a správnosti informácií, ktoré s vami zdieľame v našich článkoch, nám záleží rovnako ako na našich produktoch samotných.
Pokiaľ ste našli v našom článku nejakú chybu, preklep, či nezrovnalosť, dajte nám vedieť na info@herbalus.cz.

 

Zdroje:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36176817/

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/8855-autism 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/autism-spectrum-disorder/symptoms-causes/syc-20352928